ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម
សេវាកម្មក្រោយពេលលក់
ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម

ក្រុមហ៊ុនស៊ីនយូជីនផៅផៅវ័រខូអិលធីឌី
អាលីដុង
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៨៦ ៦៤៥៨ ៧១០៧
អ៊ីមែល៖ dongyh@uugreenpower.com
អាសយដ្ឋានៈអគារ ៣០១ អគារលេខ ១ សួនឧស្សាហកម្មហ្វារ៉ាដផ្លូវតុងហ្គួនសហគមន៍ធានអានអៅស្រុកគ័ងមីងក្រុងហ្សិនចិនប្រទេសចិន

Cecilia Wang
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៥០ ១៤០៤ ៨៣៨៦
អ៊ីមែល៖ wangge@uugreenpower.com
អាសយដ្ឋានៈអគារ ៣០១ អគារលេខ ១ សួនឧស្សាហកម្មហ្វារ៉ាដផ្លូវតុងហ្គួនសហគមន៍ធានអានអៅស្រុកគ័ងមីងក្រុងហ្សិនចិនប្រទេសចិន

 

ក្រុមហ៊ុនស៊ីនយូជីនផៅផៅវ័រខូអិលធីឌី
James Yao
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៨៨ ១៤០៩ ៥៩៥៦
អ៊ីមែល៖ yaoyc@uugreenpower.com
អាសយដ្ឋានៈអគារ ៣០១ អគារលេខ ១ សួនឧស្សាហកម្មហ្វារ៉ាដផ្លូវតុងហ្គួនសហគមន៍ធានអានអៅស្រុកគ័ងមីងក្រុងហ្សិនចិនប្រទេសចិន

 

ក្រុមហ៊ុនស៊ីនយូជីនផៅផៅវ័រខូអិលធីឌី
David Tan
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៨៦ ០៣០១ ៩១០៨
អ៊ីមែល៖ tanwei@uugreenpower.com
អាសយដ្ឋានៈអគារ ៣០១ អគារលេខ ១ សួនឧស្សាហកម្មហ្វារ៉ាដផ្លូវតុងហ្គួនសហគមន៍ធានអានអៅស្រុកគ័ងមីងក្រុងហ្សិនចិនប្រទេសចិន

សេវាកម្មក្រោយពេលលក់

ក្រុមហ៊ុនស៊ីនយូជីនផៅផៅវ័រខូអិលធីឌី
លោក Zhan
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៨៨ ១៣៩០ ៩១៦៣
អ៊ីមែល៖ zhanfl@uugreenpower.com
អាសយដ្ឋានៈអគារ ៣០១ អគារលេខ ១ សួនឧស្សាហកម្មហ្វារ៉ាដផ្លូវតុងហ្គួនសហគមន៍ធានអានអៅស្រុកគ័ងមីងក្រុងហ្សិនចិនប្រទេសចិន