ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រីយូហ្គ្រីនផៅផៅវ័រខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទលេខ 75 ០៧៥៥-២៣៤០៥៤០២

 បន្ទាប់ពីសេវាកម្មលក់: 18813909163

អាសយដ្ឋាន:អគារ ៣០១ អគារលេខ ១ សួនឧស្សាហកម្មហ្វារ៉ាដផ្លូវថុងហ្គួនសហគមន៍ធានអានអៅស្រុកគ័ងមីងក្រុងហ្សិនចិន

អ៊ីមែល:info@uugreenpower.com